ed1c3b41 aaf1 43fd bf74 49f684d4c3eb 2x

Ljeto s Vokabulom

e1bb339d 867c 4e47 9136 642746f49034
7ec7bb36 654f 4eee 9e25 dded7112ac44 2x

Politika privatnosti

Politika privatnosti (u daljnjem tekstu "Politika") pravila su za obradu osobnih podataka od strane Vokabula društvo s ograničenom odgovornosti (skraćeno Vokabula doo).

1. Pojmovi i definicije

1.1. Osoba čiji se podaci obrađuju je osoba koja izravno ili neizravno identificira ili se može identificirati, posjetitelj web stranice.

1.2. Biometrijski osobni podaci su informacije koje karakteriziraju fiziološke i biološke karakteristike osobe, na temelju kojih je moguće utvrditi njegov identitet.

1.3. Pristup osobnim podacima – mogućnost dobivanja osobnih podataka i njihove uporabe.

1.4. Web stranica je internetsko mjesto koje se nalazi na adresi s nazivom domene englex.ru ili drugo internetsko mjesto na svojoj poddomeni.

1.5. Osobni račun – skup sigurnih stranica koje se nalaze na app.vokabula.com poddomeni, a koje su dostupne samo ispitaniku osobnih podataka koji je registriran/ovlašten.

1.6. Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na pojedinca koji je izravno ili neizravno identificiran ili se može identificirati (osoba čiji se podaci obrađuju).

1.7. Obrada osobnih podataka je svaka radnja (operacija) ili skup radnji (operacija) koje se provode sa ili bez upotrebe alata za automatizaciju s osobnim podacima, uključujući prikupljanje, bilježenje, sistematizaciju, akumulaciju, pohranu, pojašnjenje (ažuriranje, izmjenu), ekstrakciju, upotrebu, prijenos (distribucija, pružanje, pristup), depersonalizaciju, blokiranje, brisanje, uništavanje osobnih podataka.

1.8. Automatizirana obrada osobnih podataka znači obrada osobnih podataka pomoću računalne tehnologije (pomoću alata za automatizaciju).

1.9. Neautomatizirana obrada osobnih podataka znači obradu osobnih podataka koja se provodi bez upotrebe alata za automatizaciju, uz izravno sudjelovanje osobe.

1.10. Distribucija osobnih podataka je radnja usmjerena na otkrivanje osobnih podataka neograničenom broju osoba.

1.11. Pružanje osobnih podataka znači radnje usmjerene na otkrivanje osobnih podataka određenoj osobi ili određenoj skupini osoba.

1.12. Blokiranje osobnih podataka privremena je obustava obrade osobnih podataka (osim u slučajevima kada je obrada potrebna za pojašnjenje osobnih podataka).

1.13. Uništavanje osobnih podataka znači radnje zbog kojih postaje nemoguće vratiti sadržaj osobnih podataka u informacijski sustav osobnih podataka i (ili) zbog čega se uništavaju materijalni mediji osobnih podataka.

1.14. Depersonalizacija osobnih podataka znači radnje zbog kojih postaje nemoguće odrediti pripadnost osobnih podataka određenom Ispitaniku osobnih podataka bez upotrebe dodatnih informacija.

1.15. Informacijski sustav osobnih podataka je skup osobnih podataka sadržanih u bazama podataka i informacijskih tehnologija te tehničkih sredstava koja osiguravaju njihovu obradu.

1.16. Klijent Operatora je fizička osoba kojoj Operater pruža usluge na temelju ugovora.

1.17. Potencijalni klijent Operatera je fizička osoba koja je posjetitelj Stranice, a kojoj Operater nije pružao (i ne pruža) usluge na temelju ugovora.

1.18. Operater - društvo s ograničenom odgovornošću "Vokabula" ("Vokabula" doo), pravna adresa: Ilićka 29, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina. Vokabula doo samostalno organizira i provodi obradu osobnih podataka, te utvrđuje svrhe obrade osobnih podataka, sastav osobnih podataka koji se obrađuju te radnje (operacije) koje se s osobnim podacima provode.

1.19. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na uređaju koji koristi posjetitelj nakon pregledavanja fragmenata Stranice. Korištenje kolačića omogućuje Operateru analizu podataka, kontrolu dostupnosti web stranica i poboljšanje njihove učinkovitosti.

1.20. Zakonodavstvo FBiH je skup odredbi regulatornih pravnih akata Federacije Bosne i Hercegovine, koji definiraju slučajeve i značajke obrade osobnih podataka, a također utvrđuju zahtjeve za obradu osobnih podataka.

1.21. Materijalni medij osobnih podataka znači papirnati, elektronički i drugi nosači podataka koji se upotrebljavaju za reprodukciju i/ili pohranu informacija koje sadrže osobne podatke, obrađenih u automatiziranom obliku (pomoću računalne tehnologije) i neautomatiziranog oblika (bez upotrebe računalne opreme).

1.22. Posebne kategorije osobnih podataka su osobni podaci koji se odnose na rasu, nacionalnost, politička stajališta, vjerska ili filozofska uvjerenja, zdravstveno stanje, intimni život, kao i informacije o kaznenoj evidenciji.

1.23. Ostali osobni podaci su osobni podaci koji nisu povezani s posebnim kategorijama osobnih podataka ili biometrijskim osobnim podacima.

1.24. Treća strana znači pravna osoba, individualni poduzetnik, pojedinac koji je sklopio ugovorne odnose s Operatorom koji nisu povezani s pružanjem usluga od strane Operatora i/ili komuniciraju o pitanjima suradnje koja nisu povezana s pružanjem usluga od strane Operatora.

1.25. Zastupnik – pravni zastupnik onesposobljenog, djelomično onesposobljenog ili onesposobljenog u cijelosti Vlasnik osobnih podataka (roditelj, posvojitelj, skrbnik, povjerenik ili druga osoba koja je priznata kao predstavnik navedenog vlasnika osobnih podataka u skladu sa zakonodavstvom FBiH); predstavnik vlasnika osobnih podataka koji djeluje na temelju punomoći ili ugovora; predstavnik u skladu sa zahtjevima važećih regulatornih akata FBiH.

1.26. Nadzorno tijelo — tijelo ovlašteno za provođenje državne kontrole (nadzora) nad poštivanjem obrade osobnih podataka sa zahtjevima zakonodavstva FBiH o osobnim podacima.

U slučajevima kada tumačenje pojma nije definirano u Politici, ono se vrši u skladu s važećim zakonodavstvom FBiH i poslovnim običajima.

2. Opće odredbe

2.1. Politika u vezi s obradom osobnih podataka primljenih od vlasnika osobnih podataka razvijena je kako bi Operator proveo odredbe zakonodavstva FBiH, koje određuju slučajeve i značajke obrade osobnih podataka, kao i utvrđuju zahtjeve za obradu osobnih podataka, a usmjerena je na osiguravanje zaštite prava i sloboda vlasnika osobnih podataka prilikom organiziranja i provođenja obrade njegovih osobnih podataka.

2.2. Politika se primjenjuje na sve osobne podatke koje Operator prima od ispitanika i određuje: načela obrade osobnih podataka kojima se operator vodi prilikom obavljanja aktivnosti; pravne osnove za obradu osobnih podataka; svrhe obrade osobnih podataka; kategorije i popis obrađenih osobnih podataka; kategorije ispitanika čije osobne podatke obrađuje Operator; metode, uvjeti obrade i pohrane osobnih podataka, postupak njihovog uništenja; prava i obveze Operatora i Ispitanika osobnih podataka; osnova za postupak razmatranja zahtjeva ispitanika o obradi osobnih podataka; informacije o mjerama koje se provode radi zaštite obrađenih osobnih podataka.

2.3. Pravni razlozi za obradu osobnih podataka su: pristanak vlasnika osobnih podataka na obradu osobnih podataka, uzimajući u obzir zahtjeve predviđene zakonodavstvom FBiH; odredbe regulatornih pravnih akata, u skladu s kojima i u skladu s kojima Operator obrađuje osobne podatke; sudski akti i akti izvršnih tijela koji podliježu izvršenju od strane operatora; ugovori kojima je Ispitanik osobnih podataka stranka, ako je obrada osobnih podataka nužna za sklapanje ili izvršenje ugovora; prava i legitimni interesi Operatora, trećih strana, drugih osoba ili postizanje društveno značajnih ciljeva, pod uvjetom da se ne krše prava i slobode Ispitanika.

3. Postupak davanja suglasnosti za obradu osobnih podataka

3.1. Operator ne provjerava osobne podatke koje je dao Ispitanik.

3.2. Operator pretpostavlja da prilikom davanja osobnih podataka na web stranici osoba čiji se osobni podaci obrađuju:

3.2.1. je sposobna osoba; u slučaju nesposobnosti osobe koja koristi Web stranicu, pristanak na obradu osobnih podataka daje zakonski zastupnik Osobe čiji se osobni podaci obrađuju, koji je pročitao i prihvatio uvjete obrade osobnih podataka navedene u ovoj Politici;

3.2.2. navodi pouzdane informacije o sebi ili o zastupljenoj onesposobljenoj osobi u količini potrebnoj za korištenje web stranice; Ispitanik samostalno ažurira dostavljene osobne podatke; rizik od pružanja netočnih ili nedovoljnih informacija od strane vlasnika osobnih podataka snosi vlasnik osobnih podataka.

3.3. Ispitanik se slaže s uvjetima Politike i, djelujući slobodno, svojom slobodnom voljom i u vlastitom interesu, daje Operatoru informirani i informirani pristanak na obradu njegovih osobnih podataka pod uvjetima predviđenim Politikom i zakonodavstvom FBiH:

- prilikom popunjavanja obrasca "Prijavite se za besplatnu uvodnu lekciju" ili "Počnite besplatno", smatra se da je suglasnost za obradu osobnih podataka unesenih u polja obrasca dana u trenutku klika na gumb "Prijavite se za uvodnu lekciju" ili "Počnite besplatno" kojom se potvrđuje podnošenje obrasca;

- prilikom unosa ili promjene podataka u odjeljku "Profil" osobnog računa na Web stranici, smatra se da je pristanak na obradu novounesenih ili promijenjenih osobnih podataka pružen u trenutku završetka njihovog uređivanja klikom na gumb "Spremi";

- prilikom pretplate na primanje informacija i reklamnih materijala od Operatora putem odgovarajućeg obrasca, smatra se da je privola dana u trenutku klika na gumb "Pretplati se";

- prilikom plaćanja poklon bona, suglasnost za obradu osobnih podataka navedenih tijekom plaćanja smatra se danom u trenutku klika na gumb "Dalje".

3.4. U slučaju neslaganja s uvjetima Pravila, Vlasnik osobnih podataka mora odmah prestati s bilo kakvim korištenjem Web stranice.

3.5. Za stranice Web stranice putem kojih Operator prikuplja osobne podatke, kako bi se Ispitanici upoznali s detaljnijim informacijama o obradi osobnih podataka i mjerama poduzetim za njihovu zaštitu, Operator ima pravo izraditi dodatne dokumente (privatne politike) o obradi i zaštiti osobnih podataka, koji se prikupljaju putem takvih stranica Web stranice, te ih objaviti na relevantnim stranicama Web stranice. Istodobno, ti dokumenti (privatne politike) možda neće biti u suprotnosti sa zahtjevima zakonodavstva FBiH i odredbama Politike.

4. Obrađeni osobni podaci

4.1. Operator obrađuje osobne podatke Ispitanika u skladu s unaprijed određenim svrhama. Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, obrada može posebno uključivati obavljanje svih ili nekih od sljedećih radnji s osobnim podacima: prikupljanje (primanje), bilježenje, sistematizacija, akumulacija, pohrana, pojašnjenje (ažuriranje, izmjena), ekstrakcija, korištenje, prijenos (distribucija, pružanje, pristup), depersonalizacija, blokiranje, brisanje, uništavanje osobnih podataka.

4.2. Za svaku svrhu obrade osobnih podataka Operator je odredio:

- kategorije i popis obrađenih osobnih podataka;

- kategorije ispitanika čije osobne podatke obrađuje Operator;

- metode i uvjeti obrade i pohrane osobnih podataka;

- postupak uništavanja osobnih podataka.

4.3. Za svaku svrhu obrade osobnih podataka navedenu u Politici predviđene su sljedeće metode obrade osobnih podataka: automatizirana obrada osobnih podataka i neautomatizirana obrada osobnih podataka s fiksacijom osobnih podataka na materijalnim medijima. Obrada osobnih podataka od strane Operatora na automatizirane i neautomatizirane načine provodi se u skladu sa zahtjevima zakonodavstva FBiH koje uređuje obradu i zaštitu osobnih podataka. Prilikom automatizirane obrade osobnih podataka Operator poduzima potrebne mjere kako bi osigurao sigurnost obrađenih osobnih podataka. Obrada osobnih podataka na neautomatiziran način, uključujući fizičke medije osobnih podataka, provodi se u prostorijama koje osiguravaju njihovu sigurnost, uz mogućnost određivanja mjesta na kojima se pohranjuju osobni podaci.

4.4. Uvjeti obrade i pohrane osobnih podataka za svaku određenu svrhu obrade osobnih podataka utvrđuju se uzimajući u obzir usklađenost sa zahtjevima, uključujući uvjete za obradu osobnih podataka utvrđene zakonodavstvom FBiH i/ili uzimajući u obzir odredbe ugovora kojem je Ispitanik osobnih podataka stranka, i/ili pristanak vlasnika osobnih podataka na obradu njegovih osobnih podataka, dok se obrada i pohrana osobnih podataka više ne provodi, nego što to zahtijeva svrha obrade osobnih podataka, osim ako zakonodavstvom FBiH nije drugačije određeno.

4.5. Operator je odredio sljedeće svrhe obrade osobnih podataka:

Svrha obrade osobnih podataka: "Stvaranje osobnog računa Osobe čiji se podaci obrađuju".

U okviru svrhe "Stvaranje osobnog računa ispitanika" Operator obrađuje osobne podatke sljedećih kategorija ispitanika: potencijalnih korisnika Operatora, korisnika Operatora.

U svrhu "Kreiranja osobnog računa osobe čiji se podaci obrađuju" mogu se obrađivati sljedeći osobni podaci:

- osobni podaci uključeni u kategoriju "Ostali opći osobni podaci": ime, adresa e-pošte, telefonski broj;

- osobni podaci uključeni u kategoriju "Posebne kategorije osobnih podataka": ne obrađuju se;

- osobni podaci uključeni u kategoriju "Biometrijski osobni podaci": ne obrađuju se.

Svrha obrade osobnih podataka: "Autorizacija osobe čiji se podaci obrađuju".

U okviru svrhe "Autorizacija osobe čiji se podaci obrađuju", Operator obrađuje osobne podatke sljedećih kategorija Ispitanika: potencijalne kupce Operatora, klijente Operatora.

U svrhu "Autorizacije osobe čiji se podaci obrađuju" mogu se obrađivati sljedeći osobni podaci:

- osobni podaci uključeni u kategoriju "Ostali opći osobni podaci": ime, adresa e-pošte;

- osobni podaci uključeni u kategoriju "Posebne kategorije osobnih podataka": ne obrađuju se;

- osobni podaci uključeni u kategoriju "Biometrijski osobni podaci": ne obrađuju se.

Svrha obrade osobnih podataka: "Sklapanje i izvršenje ugovora".

U okviru svrhe "Sklapanje i izvršenje ugovora" Operator obrađuje osobne podatke sljedećih kategorija ispitanika: potencijalnih korisnika Operatora, klijenata Operatora.

U svrhu "Sklapanja i izvršenja ugovora" mogu se obrađivati sljedeći osobni podaci:

- osobni podaci uključeni u kategoriju "Ostali opći osobni podaci": ime, prezime, adresa e-pošte, telefonski broj, Facebook prijava (ako ih je dao vlasnik osobnih podataka), Google prijava (ako je dao vlasnik osobnih podataka), grad prebivališta (ako ga je dostavio vlasnik osobnih podataka), podaci o plaćanju (ako ih je dao vlasnik osobnih podataka); dob (ako Subjekt daje osobne podatke);

- osobni podaci uključeni u kategoriju "Posebne kategorije osobnih podataka": ne obrađuju se;

- osobni podaci uključeni u kategoriju "Biometrijski osobni podaci": ne obrađuju se.

Svrha obrade osobnih podataka: "Uspostavljanje i održavanje komunikacije između ispitanika i operatora".

U okviru svrhe "Uspostavljanje i održavanje komunikacije između Ispitanika i Operatora", Operator obrađuje osobne podatke sljedećih kategorija Ispitanika: potencijalnih korisnika Operatora, klijenata Operatora.

U svrhu "Uspostavljanja i održavanja komunikacije između Ispitanika i Operatora" mogu se obrađivati sljedeći osobni podaci:

- osobni podaci uključeni u kategoriju "Ostali opći osobni podaci": ime, adresa e-pošte, telefonski broj, Facebook prijava (ako ih je dao vlasnik osobnih podataka), Google prijava (ako je dao vlasnik osobnih podataka), grad prebivališta (ako ga je dao vlasnik osobnih podataka);

- osobni podaci uključeni u kategoriju "Posebne kategorije osobnih podataka": ne obrađuju se;

- osobni podaci uključeni u kategoriju "Biometrijski osobni podaci": ne obrađuju se.

Svrha obrade osobnih podataka: "Slanje operatora ispitaniku osobnih podataka poruka reklamne i informativne prirode, ciljanih reklamnih materijala".

U okviru svrhe "Slanje reklamnih i informativnih poruka od strane Operatora ispitaniku", Operator obrađuje osobne podatke sljedećih kategorija Ispitanika: potencijalnih klijenata Operatora, klijenata Operatora.

U svrhu "Slanja reklamnih i informativnih poruka, ciljanih reklamnih materijala od strane Operatora ispitaniku", mogu se obrađivati sljedeći osobni podaci:

- osobni podaci uključeni u kategoriju "Ostali opći osobni podaci": ime, adresa e-pošte, telefonski broj, dob (ako ih je dostavio Ispitanik);

- osobni podaci uključeni u kategoriju "Posebne kategorije osobnih podataka": ne obrađuju se;

- osobni podaci uključeni u kategoriju "Biometrijski osobni podaci": ne obrađuju se.

Svrha obrade osobnih podataka: "Objavljivanje recenzija ispitanika na web stranici".

U okviru svrhe "Objavljivanje recenzija ispitanika na web stranici", Operator obrađuje osobne podatke sljedećih kategorija ispitanika: korisnika Operatora.

U svrhu "Objavljivanja recenzija ispitanika na web stranici" mogu se obrađivati sljedeći osobni podaci:

- osobni podaci uključeni u kategoriju "Ostali opći osobni podaci": ime, prezime (ako ga je dao vlasnik osobnih podataka), područje profesionalne djelatnosti (ako ga je dao vlasnik osobnih podataka), digitalna fotografska slika u boji (ako ih je dao vlasnik osobnih podataka), digitalna video slika u boji (ako ju je dao vlasnik osobnih podataka);

- osobni podaci uključeni u kategoriju "Posebne kategorije osobnih podataka": ne obrađuju se;

- osobni podaci uključeni u kategoriju "Biometrijski osobni podaci": ne obrađuju se.

Svrha obrade osobnih podataka je "Poboljšanje kvalitete usluge i modernizacija web stranice".

Kao dio cilja "Poboljšanje kvalitete usluge i modernizacija Web stranice", Operator obrađuje osobne podatke sljedećih kategorija Ispitanika: potencijalnih korisnika Operatora, klijenata Operatora.

U svrhu "Poboljšanja kvalitete usluge i modernizacije web stranice" mogu se obrađivati sljedeći osobni podaci:

- osobne podatke uključene u kategoriju "Ostali opći osobni podaci": kolačići;

- osobni podaci uključeni u kategoriju "Posebne kategorije osobnih podataka": ne obrađuju se;

- osobni podaci uključeni u kategoriju "Biometrijski osobni podaci": ne obrađuju se.

Svrha obrade osobnih podataka: "Email newsletter".

U okviru svrhe "Email newsletter", Operator obrađuje osobne podatke sljedećih kategorija ispitanika: potencijalnih kupaca Operatora, kupaca Operatora.

U svrhu "Email newsletter" mogu se obrađivati sljedeći osobni podaci:

- osobni podaci uključeni u kategoriju "Ostali opći osobni podaci": ime, adresa e-pošte, telefonski broj;

- osobni podaci uključeni u kategoriju "Posebne kategorije osobnih podataka": ne obrađuju se;

- osobni podaci uključeni u kategoriju "Biometrijski osobni podaci": ne obrađuju se.

5. Uvjeti obrade osobnih podataka

5.1. U procesu obrade osobnih podataka Ispitanika, Operator se vodi sljedećim načelima:

5.1.1. Obrada osobnih podataka na pravnoj i poštenoj osnovi;

5.1.2. Ograničenje obrade osobnih podataka na postizanje posebnih, unaprijed određenih i legitimnih svrha te sprječavanje obrade osobnih podataka nespojivih sa svrhom prikupljanja osobnih podataka;

5.1.3. sprečavanje objedinjavanja baza podataka koje sadržavaju osobne podatke, čija se obrada provodi u svrhe koje nisu međusobno kompatibilne;

5.1.4. obrada samo osobnih podataka koji zadovoljavaju svrhu njihove obrade;

5.1.5. usklađenost sadržaja i količine obrađenih osobnih podataka s navedenim svrhama obrade, uključujući sprečavanje obrade osobnih podataka koja je suvišna u odnosu na navedene svrhe njihove obrade;

5.1.6. osiguravanje točnosti osobnih podataka, njihove dostatnosti i, ako je potrebno, relevantnosti u odnosu na svrhe obrade osobnih podataka, uključujući poduzimanje potrebnih mjera ili osiguravanje da se oni poduzmu za brisanje ili pojašnjenje nepotpunih ili netočnih podataka;

5.1.7. pohranjivanje osobnih podataka u obliku koji omogućuje identifikaciju Osobe čiji se osobni podaci obrađuju, ne duže od one koja to zahtijeva svrha obrade osobnih podataka, osim ako je razdoblje pohrane osobnih podataka utvrđeno zakonodavstvom FBiH, sporazumom kojem je Ispitanik stranka ili korisnik, osiguravajući uništavanje ili depersonalizaciju obrađenih osobnih podataka nakon postizanja svrhe obrade ili u slučaju gubitka potrebe za postizanje tih ciljeva, osim ako zakonodavstvom FBiH nije drugačije određeno.

5.2. Obrada osobnih podataka od strane Operatora provodi se isključivo na teritoriju FBiH.

5.3. Operator je dužan ne prenositi ili distribuirati osobne podatke trećim osobama bez pristanka Osobe čiji se osobni podaci obrađuju, osim ako zakonodavstvom FBiH nije drugačije određeno.

5.4. Prilikom obrade osobnih podataka ispitanika na elektroničkim medijima, Operator ima pravo izvući osobne podatke i pohraniti ih na papir.

5.5. Operator ima pravo prenositi osobne podatke trećim osobama kako bi optimizirao distribuciju informativnih i reklamnih poruka.

Prijenos osobnih podataka trećim osobama podliježe sljedećim uvjetima:

5.5.1. treća strana obrađuje osobne podatke koristeći baze podataka na teritoriju FBiH;

5.5.2. treća strana osigurava povjerljivost osobnih podataka tijekom njihove obrade i uporabe; obvezuje se da neće otkrivati drugim osobama, kao i da neće distribuirati osobne podatke ispitanika bez njihovog pristanka;

5.5.3. Treća strana jamči poštivanje sljedećih mjera za osiguranje sigurnosti osobnih podataka tijekom njihove obrade: korištenje alata za informacijsku sigurnost, otkrivanje i bilježenje neovlaštenog pristupa osobnim podacima i poduzimanje mjera za vraćanje osobnih podataka, ograničavanje pristupa osobnim podacima, registracija i računovodstvo radnji s osobnim podacima, kontrola i procjena učinkovitosti mjera poduzetih kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka.

5.6. Za obradu osobnih podataka koju vlasnik osobnih podataka dopušta za distribuciju, zakonodavstvo FBiH predviđa posebne uvjete i postupak obrade.

Kada Vlasnik osobnih podataka objavi recenzije o iskustvu primanja usluga od Operatora, moguće je distribuirati osobne podatke Vlasnika osobnih podataka objavljivanjem na web stranicama, u službenim zajednicama, društvenim mrežama i kanalima društvenih mreža i stranica u vlasništvu Operatora, uključujući: na web stranici; na društvenoj mreži Facebook; na društvenoj mreži Instagram.

Operator to čini isključivo na temelju privole za obradu osobnih podataka koju vlasnik osobnih podataka dopušta za distribuciju.

Pristanak na Politiku ne uključuje pristanak na distribuciju osobnih podataka. Sastavlja se odvojeno od suglasnosti za Politiku.

Prije objavljivanja povlačenja Osobe čiji se podaci obrađuju Operator dobiva odgovarajuću suglasnost za distribuciju osobnih podataka. Ova suglasnost pruža se s mogućnošću utvrđivanja zabrana pod uvjetima distribucije.

Bez zasebnog informiranog i informiranog pristanka, Operator ne smije distribuirati osobne podatke Osobe čiji se podaci obrađuju.

5.7. Prijenos osobnih podataka državnim tijelima i institucijama, općinskim vlastima, državnim izvanproračunskim fondovima, kao i primanje osobnih podataka od državnih tijela i institucija, općinskih vlasti, državnih izvanproračunskih sredstava dopušteno je u nedostatku pristanka vlasnika osobnih podataka na obradu njegovih osobnih podataka na način iu slučajevima predviđenim zakonodavstvom FBiH.

5.8. Web stranica koristi kolačiće.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na uređaju posjetitelja nakon pregleda dijelova web stranice.

Korištenje kolačića omogućuje Operatoru kontrolu dostupnosti web stranice, analizu podataka, kao i razumijevanje načina razvoja pruženih usluga.

Stranica koristi nekoliko vrsta kolačića:

- tehnički kolačići: neophodni za ispravan rad web stranice i pomoćnih usluga, takvi kolačići omogućuju vam identifikaciju hardvera i softvera uređaja posjetitelja web stranice, identificiranje pogrešaka u radu web stranice, testiranje novih funkcija za poboljšanje performansi web stranice;

- kolačići za provjeru autentičnosti: potrebni su za pamćenje posjetitelja web stranice, zahvaljujući takvim datotekama, posjetitelj web stranice ne mora ponovno unositi podatke o autorizaciji prilikom svog novog posjeta;

- analitički kolačići: omogućuju vam brojanje broja posjetitelja stranice; odrediti koje radnje posjetitelj obavlja na Web stranici (posjećene stranice, vrijeme i broj pregledanih stranica). Analitički podaci prikupljaju se putem partnera, uključujući Google Analytics; Facebook Pixel.

- oglašivački kolačići: pomažu u analizi izvora iz kojih je posjetitelj stranice došao na nju, kao i u personalizaciji reklamnih poruka.

Razdoblje pohrane kolačića ovisi o određenoj vrsti, ali u svakom slučaju ne prelazi razdoblje potrebno za postizanje svrhe obrade osobnih podataka.

Prilikom posjeta web stranici Operator traži suglasnost posjetitelja web stranice za korištenje kolačića.

Kako bi zaustavio obradu kolačića, Ispitanik osobnih podataka može promijeniti postavke preglednika koji se koriste na svim uređajima (računalu, mobilnim uređajima).

Ako odbijete korištenje kolačića, određene funkcije web stranice možda neće biti dostupne, što će utjecati na mogućnost korištenja web stranice.

6. Prava ispitanika

6.1. Ispitanik osobnih podataka ima pravo:

6.1.1. slobodno, dobrovoljno i u vlastitom interesu dati pristanak na obradu osobnih podataka;

6.1.2. slati zahtjeve i/ili žalbe i primati informacije o obradi osobnih podataka koji pripadaju Ispitaniku, na način propisan zakonodavstvom FBiH;

6.1.3. zahtijevati od Operatora da pojasni svoje osobne podatke, blokira ih ili uništi ako su osobni podaci nepotpuni, zastarjeli, netočni ili nisu potrebni za navedenu svrhu obrade;

6.1.4. zahtijevati prestanak obrade njegovih osobnih podataka, kao i povući privolu za obradu osobnih podataka;

6.1.5. poduzeti mjere predviđene zakonodavstvom FBiH kako bi se zaštitila njihova prava;

6.1.6. za ostvarivanje drugih prava predviđenih zakonodavstvom FBiH.

6.2. Osoba čiji se osobni podaci obrađuju može se u bilo kojem trenutku odjaviti od primanja newslettera i besplatnih proizvoda Operatora otkazivanjem pretplate s poveznice "Odjava" odnosno "Odjava s mailing liste" koja se nalazi na dnu relevantnih newslettera.

7. Ažuriranje, ispravak, brisanje i uništavanje osobnih podataka

7.1. Operator se obvezuje vlasniku osobnih podataka ili njegovom zastupniku, u skladu s postupkom predviđenim zakonodavstvom FBiH, pružiti informacije o obradi njegovih osobnih podataka u roku od 10 (deset) radnih dana od dana kada operator primi zahtjev vlasnika osobnih podataka ili njegovog zastupnika.

7.2. Operator se obvezuje pružiti vlasniku osobnih podataka ili njegovom predstavniku mogućnost da se besplatno upoznaju s osobnim podacima koji se odnose na ovog Vlasnika osobnih podataka.

7.3. U roku koji ne prelazi 7 (sedam) radnih dana od dana kada je vlasnik osobnih podataka ili njegov predstavnik podataka podnio podatke koji potvrđuju da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili nevažni, Operator se obvezuje izvršiti potrebne promjene u njima.

7.4. U roku ne duljem od 7 (sedam) radnih dana od dana kada je vlasnik osobnih podataka ili njegov predstavnik podnio podatke kojima se potvrđuje da su osobni podaci nezakonito dobiveni ili nisu potrebni u navedenu svrhu obrade, Operator se obvezuje uništiti takve osobne podatke.

7.5. U slučaju da se nezakonita obrada osobnih podataka otkrije na zahtjev Vlasnika osobnih podataka ili njegovog zastupnika, ili na zahtjev Vlasnika osobnih podataka ili njegovog zastupnika ili nadzornog tijela, Operator će blokirati nezakonito obrađene osobne podatke koji se odnose na Ispitanika ili osigurati da ih osoba koja djeluje u ime Operatora blokira od trenutka takvog zahtjeva ili primitka navedenog zahtjeva za razdoblje Provjera. U slučaju da se otkriju netočni osobni podaci kada vlasnik osobnih podataka ili njegov zastupnik podnese zahtjev ili na njihov zahtjev ili na zahtjev nadzornog tijela, Operator je dužan blokirati osobne podatke koji se odnose na Vlasnika osobnih podataka ili osigurati da ih osoba koja djeluje u ime Operatora blokira od trenutka takve prijave ili primitka navedenog zahtjeva za razdoblje provjere, ako blokiranje osobnih podataka ne krši prava i legitimne interese Osoba čiji se podaci obrađuju ili treće strane.

7.6. U slučaju otkrivanja nezakonite obrade osobnih podataka koju provodi Operator ili osoba koja djeluje u ime Operatora, Operator će u roku ne duljem od 3 (tri) radna dana od dana takvog otkrivanja prekinuti nezakonitu obradu osobnih podataka ili osigurati prestanak nezakonite obrade osobnih podataka od strane osobe koja djeluje u ime Operatora. U slučaju da je nemoguće osigurati zakonitost obrade osobnih podataka, Operator je dužan uništiti takve osobne podatke ili osigurati njihovo uništenje u roku koji ne prelazi 10 (deset) radnih dana od dana otkrivanja nezakonite obrade osobnih podataka.

7.7. Operator se obvezuje prekinuti obradu osobnih podataka ili osigurati da osoba koja djeluje u ime Operatora prestane obrađivati osobne podatke ako se postigne svrha obrade osobnih podataka, ako Ispitanik povuče pristanak na obradu svojih osobnih podataka, au drugim slučajevima utvrđenim zakonodavstvom FBiH.

7.8. Uništavanje osobnih podataka, čija se obrada provodi u okviru svrha navedenih u Politici, provodi se u sljedećim slučajevima:

- kada je svrha obrade osobnih podataka postignuta ili ako više nema potrebe za postizanjem svrhe obrade osobnih podataka, osim ako je drukčije utvrđeno i/ili drugi primjenjivi regulatorni pravni akti FBiH;

- kada Ispitanik osobnih podataka povuče privolu za obradu osobnih podataka ako pohrana osobnih podataka više nije potrebna u svrhu obrade osobnih podataka;

- ako operator ili osoba koja djeluje u ime Operatora otkrije nezakonitu obradu osobnih podataka;

- kada Ispitanik osobnih podataka podnese zahtjev za uništenje osobnih podataka ako su osobni podaci nepotpuni, zastarjeli, netočni, nezakonito pribavljeni ili nisu potrebni u navedene svrhe obrade.

Metode uništavanja osobnih podataka određuje Operator ovisno o načinima obrade osobnih podataka i fizičkim medijima osobnih podataka na kojima se osobni podaci bilježe i pohranjuju.

7.9. Ako nije moguće uništiti osobne podatke u roku utvrđenom zakonodavstvom FBiH, Operator blokira takve osobne podatke ili osigurava njihovo blokiranje od strane osobe koja djeluje u ime Operatora i osigurava uništavanje osobnih podataka u roku od najviše 6 (šest) mjeseci, osim ako je zakonodavstvom FBiH utvrđeno drugo razdoblje.

8. Zaštita osobnih podataka

8.1. Zaštita osobnih podataka jedna je od glavnih zadaća Operatora. Kako bi se spriječio neovlašteni ili neovlašteni pristup njima, uništavanje, izmjena, blokiranje, kopiranje, pružanje, distribucija, kao i druge nezakonite radnje u vezi s osobnim podacima, Operator će poduzeti potrebne mjere ili osigurati da ih prilikom obrade osobnih podataka poduzme osoba koja djeluje u ime Operatora.

8.2. Operator poduzima sljedeće mjere za zaštitu osobnih podataka ispitanika:

- vanjska i unutarnja kontrola sigurnosti komponenti informacijske strukture za ranjivosti;

- organizacijske i tehničke mjere zaštite u skladu s utvrđenim trenutnim prijetnjama sigurnosti osobnih podataka;

- korištenje alata informacijske sigurnosti za neutraliziranje trenutačnih prijetnji sigurnosti obrađenih osobnih podataka;

- procjena učinkovitosti mjera poduzetih za zaštitu osobnih podataka;

- sprečavanje i otkrivanje neovlaštenog pristupa osobnim podacima, kao i mjere za sprečavanje, otkrivanje i otklanjanje posljedica neovlaštenog pristupa;

- utvrđivanje incidenata i odgovor na njih, uz naknadno uklanjanje incidenata ako do njih dođe;

- druge mjere usmjerene na procjenu sigurnosti osobnih podataka, poduzimanje radnji za njihovu zaštitu, kao i uklanjanje posljedica u slučaju neovlaštenog ili neovlaštenog pristupa osobnim podacima.

9. Izmjene Politike privatnosti

9.1. Operator može jednostrano izmijeniti ili prekinuti Politiku bez prethodne obavijesti Ispitaniku.

9.2. Nova verzija Pravila stupa na snagu od trenutka objavljivanja na web stranici, osim ako nova verzija Pravila nije drugačije određena. Osoba čiji se osobni podaci obrađuju dužna je upoznati se s tekstom Politike svaki put kada koristi Web stranicu.

9.3. Nastavak korištenja web stranice ili njezinih usluga nakon objavljivanja nove verzije Politike znači prihvaćanje Politike i njezinih uvjeta od strane vlasnika osobnih podataka. U slučaju neslaganja s uvjetima Pravila, Ispitanik osobnih podataka mora odmah prestati koristiti Web stranicu.

9.4. Trenutna verzija Politike dostupna je na web mjestu operatora na https://vokabula.com/pravila-uvjeti/politika-privatnosti/.

10. Podaci o operateru

Puno ime: Vokabula društvo s ograničenom odgovornošću

Pravna adresa: Ilićka 29, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

ID broj: 4227904470006
PDV broj: 227904470006

E-pošta: moc.alubakovobfsctd@ofni

© Copyright 2016 - 2024 Vokabula. Napravljeno s ljubavlju u Mostaru.

Prijavite se za besplatnu uvodnu lekciju

Ispunite obrazac i na email ćemo vam odmah poslati login podatke za Vokabula Platformu!
valovi pattern

Prijavite se da dobijete besplatnu uvodnu lekciju

Odmah nakon ispunjavanja obrasca na email ćemo vam poslat login podatke za Vokabula Platformu!
valovi pattern